ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι σημειώσεις των μαθημάτων διατίθενται από τους εκπαιδευτές στους εκπαιδευόμενους μέσω της πλατφόρμας e-class. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κ. Νικολόπουλο. Οι κωδικοί εισόδου για τους εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους δίνονται απο τη Γραμματεία του ΙΕΚ. Η ιστοσελίδα της πλατφόρμας openeclass είναι: http://iek-tripol.ark.sch.gr/openeclass